Over ons
Proposo B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van of over ‘u’ (‘u’, ‘uw’, ‘deelnemer’) verzamelen in het kader van uw bezoek aan en gebruik van onze website. Aangezien wij gevestigd zijn in de Europese Unie, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die u direct of indirect identificeert als individueel persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of een uniek toestelnummer.
Gebruik van persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden en op de grondslagen die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. We verzamelen en verwerken uw gegevens omdat u zich heeft ingeschreven voor onze correspondentie via e-mail. We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van uw persoonsgegevens. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u van tevoren op de hoogte brengen en, als de verwerking op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.


Profielgegevens en directe communicatie
Voor veel diensten verzamelen wij uw persoonsgegevens, waaronder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (‘Profielgegevens’). We gebruiken uw profielgegevens om met u te communiceren en u te informeren over ons beleid.


Juridische verplichtingen en juridische verdediging
We kunnen worden gevraagd om persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om juridische en compliance redenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf, voorkomen van verlies, fraude of enig ander misbruik van onze diensten en IT-systemen. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe controlevereisten, informatiebeveiligingsdoeleinden of om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen te beschermen of te handhaven.
Hoe we persoonsgegevens delen
Indien nodig laten we andere ondernemingen en individuele personen namens ons bepaalde taken uitvoeren die bijdragen aan onze diensten binnen het kader van overeenkomsten betreffende gegevensverwerking. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens bieden aan zaakwaarnemers, contractpartijen of partners voor het hosten van databases en toepassingen. We delen zulke gegevens alleen met en maken ze alleen toegankelijk voor externe dienstverleners voor zover dit vereist is voor het respectieve doel. Zij mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder niet voor hun eigen doeleinden of die van derde partijen. De externe dienstverleners van Proposo zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.


Bedrijfsovernames
In geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of andere doorgifte van activa (gezamenlijk ‘Bedrijfsovername’) zullen we gegevens, inclusief persoonsgegevens, in een redelijke omvang en voor zover nodig voor de bedrijfsovername, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee akkoord gaat uw persoonsgegevens te respecteren op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, overdragen. We blijven de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waarborgen en brengen betrokken gebruikers op de hoogte voordat persoonsgegevens worden onderworpen aan een andere privacyverklaring.


Overheidsinstanties
We onthullen uw persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist door de wet. Stroeve Lemberger geeft bijvoorbeeld gehoor aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont.


Internationale doorgifte van persoonsgegevens
Onder specifieke omstandigheden is het ook nodig dat Stroeve Lemberger uw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EER), zogenoemde ‘derde landen’. Dergelijke doorgifte aan derde landen kan betrekking hebben op alle verwerkingsactiviteiten beschreven onder deel 3 van deze privacyverklaring.
Verwerking van persoonsgegevens van kinderen
Propose zal geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen of verwerken zonder toestemming van de ouders, krachtens de toepasselijke lokale wetgeving. Als we vernemen dat persoonsgegevens van een kind onder 13 jaar onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze gegevens onmiddellijk verwijderen.
Beveiliging
Stroeve Lemberger hecht veel belang aan de beveiliging van gegevens. We hanteren een gepast beveiligingsniveau en hebben daarvoor fysieke, elektronische en administratieve procedures geïmplementeerd om de gegevens die we verzamelen te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Ons informatiebeveiligingsbeleid en onze informatiebeveiligingsprocedures sluiten nauw aan bij algemeen aanvaarde internationale normen, en worden regelmatig opnieuw beoordeeld en bijgewerkt indien nodig om te voldoen aan onze zakelijke behoeften, technologische veranderingen en wettelijke vereisten. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen verleend aan personeel, dienstverleners of dochterondernemingen van Proposo om zakelijke redenen of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

In het geval van een data lek met persoonsgegevens zal Proposo alle toepasselijke wettelijke meldplichten met betrekking tot datalekken met persoonsgegevens opvolgen.

Als betrokkene hebt u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u verzamelen. Dit is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die worden vermeld onder deel 3 van deze privacyverklaring. Stroeve Lemberger respecteert uw individuele rechten en zal gepast met uw zorgen omgaan. In de volgende lijst staat informatie over uw juridische rechten voortkomend uit toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:
Uw juridische rechten
 • Recht om toestemming in te trekken:
 • Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, mag u deze toestemming te allen tijde
 • Intrekken via de procedures in het respectieve toestemmingsformulier. We garanderen dat de toestemming kan worden
 • Ingetrokken op dezelfde manier als deze was gegeven, zoals elektronisch.
 • Recht op correctie:
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons
 • Bezit of beheer zijn en die op continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis
 • Van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons. In passende gevallen bieden wij internetportals waar gebruikers
 • zelf hun persoonsgegevens kunnen controleren en corrigeren.
 • Recht op beperking
 • U mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van uw persoonsgegevens, als
 • U de nauwkeurigheid betwist van uw persoonsgegevens voor de periode die we nodig hebben om de nauwkeurigheid te controleren;
 • De verwerking onwettig is en u verzoekt dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze gewist worden;
 • We uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar u deze vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
 • U bezwaar hebt tegen de verwerking terwijl wij controleren of onze gerechtvaardigde redenen voorrang hebben op die van u.
 • Recht van toegang
 • U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien dit niet rechtstreeks van u is, en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor elke andere kopie die u vraagt.
 • Recht op portabiliteit
 • Op uw aanvraag geven we uw persoonsgegevens door aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch uitvoerbaar, vooropgesteld dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In plaats van een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, kunt u verzoeken dat we de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere door u benoemde verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om gegevens te laten wissen
 • We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer
 • Intrekken via de procedures in het respectieve toestemmingsformulier. We garanderen dat de toestemming kan worden
 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt;
 • u het recht hebt om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder) en u dit uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming intrekt en er geen andere juridische reden is voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens onwettig zijn verkregen, tenzij de verwerking noodzakelijk is;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens moeten verwerken;
 • in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens;
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
 • Recht om bezwaar te maken
 • U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie,
 • vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde
 • partij. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen
 • zelf hun persoonsgegevens kunnen controleren en corrigeren.
 • aantonen en een hoger belang voor de verwerking of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, vermeld dan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat de
 • verwerking ervan door ons wordt beperkt.
 • Recht om een klacht in te dienen
 • In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.
 • Let op
 • Periode: We proberen uw verzoek binnen 30 dagen in te willigen. Deze periode kan echter worden verlengd om specifieke redenen in verband met het specifieke juridische recht of de complexiteit van uw verzoek.
 • vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde
 • Beperking van toegang: In bepaalde situaties zijn we mogelijk niet in staat om u toegang te geven tot alle of sommige van uw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften. Als we uw verzoek om toegang afwijzen, informeren wij u over de reden voor deze weigering.
 • Geen identificatie: In bepaalde gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens op te zoeken vanwege de identificatiemiddelen in uw verzoek. Twee voorbeelden van persoonsgegevens die we niet kunnen opzoeken als u uw naam en e-mailadres geeft, zijn:
 • gegevens verzameld via cookies in browsers;
 • gegevens verzameld van openbare social-mediasites vooropgesteld dat u uw opmerkingen hebt geplaatst onder een bijnaam die wij niet kennen.
 • In dergelijke gevallen, waar wij u niet kunnen identificeren als betrokkene, zijn we niet in staat om te voldoen aan uw verzoek om uw juridische rechten uit te oefenen zoals beschreven in dit deel, tenzij u extra informatie geeft waardoor u wel kan worden geïdentificeerd.
 • Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op, bv. per e-mail of brief. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie het einde van deze privacyverklaring voor contactinformatie).
Bewaren van uw persoonsgegevens
Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren vanwege wettelijke bepalingen. Bovendien zullen we niet al uw persoonsgegevens wissen als u ons hebt verzocht in de toekomst niet opnieuw contact met u op te nemen. Voor dit doel houdt Proposo de administratie bij waarin informatie staat over personen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met ze opnemen. We beschouwen uw verzoek als toestemming voor opslag van uw persoonsgegevens voor deze administratie tenzij u ons anders instrueert.


Cookies
Proposo maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.


Doel van cookies
Proposo gebruikt cookies om het inloggen op de website mogelijk te maken en uw instellingen te onthouden. Daarnaast worden er op onze website cookies gebruikt die bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht.


Afzender van cookies
De afzender van cookies is Proposo.


Afmelden cookies
U heeft altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser of een van de verwijzingen onderaan dit bericht. Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor het apparaat en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.
Wijziging aan deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken te wijzigen, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ boven aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.
Contact informatie
Richt uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw juridische rechten tot: